زنجيره تأمين و جنگ (نقش سازمان بنادر و دريانوردي در جنگ تحميلي)

600,000 ریال موجود

مؤلف: مرکز بررسی­ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی

 

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

 

موضوع: جنگ ایران و عراق،بندرها  ایران - تاریخ

 

مشخصات ظاهری:240 صفحه، خشتی بزرگ 

 محصولات مرتبط