تجهيزات و استانداردهاي نمونه گيري در تحقيقات دريايي

400,000 ریال موجود

نویسنده: همیرا آگاه

مشخصات نشر: نشر اندیشمند

موضوع: اقیانوس شناسی تحقیق، اقیانوس ها و دریاها، نقشه برداری آبی، شیمی دریا، بوم شناسی دریایی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری: 160 صفحه، وزیریمحصولات مرتبط