تجارت و کسب وکار الکترونيک

400,000 ریال موجود

نویسنده: همیرا آگاه

موضوع: بازرگانی الکترونیکی  موفقیت در کسب و کار

مشخصات نشر: نشر اندیشمند

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری: 156 صفحه، وزیریمحصولات مرتبط