طرح کلي نظام حمل و نقل دريايي پايدار

260,000 ریال موجود

ترجمه:  نازنین ساغری

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری: 67 صفحه، رقعیمحصولات مرتبط