مراکز لجستيک و لجستيک بندري و دريايي

500,000 ریال موجود

نویسنده :  مصطفی ملکی

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

موضوع: تدارکات بازرگانی

موضوع: Business Logistics

موضوع: حمل و نقل دریایی

موضوع: Shipping

موضوع: آماد و پشتیبانی

موضوع: Logistics

مشخصات ظاهری: 252 صفحه، وزیریمحصولات مرتبط