استانداردهاي عملياتي آتش نشاني بنادر

900,000 ریال موجود

مولف  :  مرکز بررسی و مطالعات راهبردی

سال چاپ  : 1391

 

طبیعت فعالیت های دریایی و بندری، همواره امر دریا و کشتی و حمل و نقل و بندرو... را با امر سانحه در پیوند قرار می دهد.به مفهوم دیگر بدنه کشتی و ساحل محیط زیست را نمی توان از بدنه سانحه جدا دانست، هر حرکتی و توسعه ای در اولی، موجب رخداد و اتفاقی در دومی است.در این میان آن چه که اهمیت دارد تدوین و تبیین دانش و مجموعه اطلاعاتی است که ما را برای مراقبت و محافظت از مقوله های در معرض تهدید، توانمند و صاحب ایده و نظر و راه کار نمایدمحصولات مرتبط