سازمان بين المللي دريانوردي و نقش آن در صنعت دريانوردي و حقوق بين المللي دريايي

1,950,000 ریال موجود

مولف  :  علی اکبر مرزبان
  
موضوع  :  سازمان بين المللي دريانوردي , حقوق بین المللی دریاها

صنایع دریایی

سال چاپ  :  1391

 

 

براي اولين بار اطلاعات ومعلومات پايه در زمينه مقررات دريايي بين الملل که حاوي مطالب تحقيقي و پژوهشي
نويسنده اعم از اهميت و جايگاه کشتيراني در تجارت جهاني ارکان و ساختار سازمان مذکور ، ارتباطات و مقررات
کاري ، کنوانسيون ها و اهميت صنعت دريانوردي در نظام مقدس جمهوري اسلامي و سطوح ارتباط آن با IMO
مي باشد ،به چاپ رسيده است
نويسنده با انجام رسالت کاري خود سعي در شناخت مقررات بين المللي به جامعه دريايي کشور نموده و با تحقيق و
پژوهش نقش متعهدانه خود را در اشاعه فرهنگ دريايي کشور با همکاري و مساعدت سازمان بنادر و دريانوردي و
مرکز بررسي و مطالعات راهبردي براي رسيدن به اهداف  عاليه نظام ايفا نموده است
از خداوند متعال موفقيت نامبرده را در ادامه روند فعاليت هاي پژوهشي تحقيقاتي و تاليفات ناشر خواستاريم

 

براي دريافت فهرست اين کتاب لطفا کليک کنيد

براي دريافت مقدمه اين کتاب لطفا کليک کنيدمحصولات مرتبط