تازه هاي چاپ و اخبار

 زنجيره تامين و لجستيک غلات و نقش شرکت‌هاي دريايي و بندري

زنجيره تامين و لجستيک غلات و نقش شرکت‌هاي دريايي و بندري

آن‌سوي تجربه بازانديشي خاطرات و تجربه‌ها

آن‌سوي تجربه بازانديشي خاطرات و تجربه‌ها

ادامه مطلب
مديريت ايمني و بهداشت شغلي دستورالعمل ‌هاي کلي براي انجام کار ايمن در طي بيماري همه گير کوويد -19

مديريت ايمني و بهداشت شغلي دستورالعمل ‌هاي کلي براي انجام کار ايمن در طي بيماري همه گير کوويد -19

ادامه مطلب
تسلط بر مباني کشتيراني کانتينري( گامهاي اساسي در پيشگيري از بروز خسارات و دعاوي در کشتيراني کانتينري)

تسلط بر مباني کشتيراني کانتينري( گامهاي اساسي در پيشگيري از بروز خسارات و دعاوي در کشتيراني کانتينري)

ادامه مطلب
حقوق بيمه دريايي ( بررسي تعهدات بيمه گر و بيمه گذار )

حقوق بيمه دريايي ( بررسي تعهدات بيمه گر و بيمه گذار )

ادامه مطلب