اقتصاد حمل و نقل دريايي جلد اول

1,000,000 ریال موجود

نویسنده: مارتین استاپفورد


مترجم: علی اکبر صفائی 


مشخصات نشر: اسراردانش


موضوع: حمل و نقل دریایی –   بازرگانی دریایی 


مشخصات ظاهری: 640 صفحه، وزیری 
 محصولات مرتبط