تعامل شهر با بندر (گذري بر تجربه هاي موفق جهاني)

350,000 ریال موجود

 

گرد آوری  و ترجمه: یونس غربالی مقدم

 

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی

 

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

 

موضوع: حمل و نقل دریایی، جغرافیای اقتصادی، بندرها و مناطق آزاد مطالعات تطبیقی

 

مشخصات ظاهری:120 صفحه، رنگی ،

 

متن پشت جلد کتاب

بنادر به لحاظ تاریخی مرکز فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرها بوده و نقش بی بدیل در اشتغال زایی و ایجاد کسب و کار دارند. اما با پیدایش کانتینر، رشد تجارت جهانی و توسعه زیر ساخت های بندری و به تبع آن تحکیم مقررات دولتی در شهرهای بندری، یک مرز مشخص به نام گمرک میان شهروندان و حاکمیت در حد فاصل دیوارهای بندری پدید آمد. دیوارها فضای کالبد شهری را از دریا جدا و سازمان فضایی شهر را تغییر داده و با قطع حق دسترسی مردم به دریا، به جدایی شهر از بندر عینیت کامل بخشیده اند. کتاب حاضر مروری بر تجربه های موفق جهانی در گذر از وضعیت فوق دارد و راه کارهایی سودمند در خصوص تعامل شهر با بندر ارایه می دهد که توجه به این راه کارها و کاربست آنها رویکرد جدیدی را در برنامه ریزی شهری، نظام مهندسی و معماری شهرهای بندری معرفی خواهد کرد.

 محصولات مرتبط