مديريت ريسک و بيمه

250,000 ریال موجود

مولف: مرتضی آسیابان پور
 

موضوع: بیمه دریایی، مدیریت ریسک
 

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی
 

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش
 

مشخصات ظاهری:258 صفحه  رنگی، وزیریمحصولات مرتبط