انبارداري عمومي

350,000 ریال موجود

مولف: مهدی جانباز
 

موضوع: انبارداری
 

مشخصات نشر: سازمان بنادر و دریانوردی
 

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش
 

مشخصات ظاهری:332 صفحه  رنگی، وزیریمحصولات مرتبط