مديريت کاربردي کشتي

500,000 ریال موجود

تدوین و تالیف: عبدالخالد زارعی، حسن دریس زاده  

موضوع: حمل و نقل دریایی مدیریت ، بازرگانی دریایی - مدیریت ، قانون دریایی

مشخصات نشر: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری:164 صفحه، وزیریمحصولات مرتبط