آلودگي هاي نفتي و ارزيابي خسارت در منطقه راپمي

250,000 ریال اتمام موجودی

نویسنده: همیرا آگاه، منصوره سادات حسینی

مشخصات نشر: نشر اندیشمند

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

مشخصات ظاهری: 150 صفحه، وزیریمحصولات مرتبط