دستورالعمل ايمني و بهداشت در بنادر

500,000 ریال موجود

ترجمه:  ارسلان شیرزادی، آنیتا رحیمی

مشخصات نشر: انتشارات سازمان بنادر و دریانوردی

مرکز پخش: انتشارات اسراردانش

موضوع: مقررات ایمنی

موضوع: کشتیها مقررات ایمنی

موضوع: بندرها - مدیریت

مشخصات ظاهری: 279 صفحه، وزیریمحصولات مرتبط