دايرة‌المعارف جامع دريايي و بندري

20,000,000 ریال اتمام موجودی

نویسنده  :  گروه مؤلفان با نظارت دکتر علی طاهری

دوره کامل 13 جلد + C :


مندرجات:
جلد 1. دريانوردي و تاريخ سفرهاي دريايي
جلد 2. ساختمان کشتي‌ها ، رده بندي و بازرسي آنها ، تجهيزات و سيستم‌هاي مکانيکي و الکترونيکي کشتي
جلد 3. مهندسي سواحل، طراحي و مديريت بنادر
جلد 4 . اقيانوس‌شناسي و اهداف آن
جلد 5. شيمي، آلودگي و زمين‌شناسي دريا
جلد 6. زيست‌شناسي دريا و شيلات
جلد 7. اصول ناوبري و هدايت کشتي، آب‌نگاري، نقشه‌برداري، نقشه‌خواني
جلد 8. حمل ونقل دريايي و بيمه‌هاي دريايي
جلد 9. حقوق و قوانين تجارت دريايي ، اقتصاد دريايي
جلد 10. برابرنامه ‌فارسي ، انگليسي
جلد 11. برابرنامه انگليسي ، فارسي
جلد 12. نمايه
جلد 13. پيوست موضوع:
1. علوم دريايي – دايرة‌المعارف‌ها 
Marine sciences – encyclopedias .2
3. دريانوردي – دايره‌المعارف‌ها
4. مهندسي ساحل – دايره‌المعارف‌ها محصولات مرتبط